Love & Vedtægter

Vedtægter for Gedved Vinklub

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Gedved Vinklub
Foreningen er hjemmehørende i Gedved med tilknytning til Gedved Kultur- og Medborgerhus

§2 Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til vin, vindyrkning, vinens kultur og historie og vinområdernes kultur og historie. Foreningens formål kan også omfatte andre nydelsesmidler, f.eks. øl og whisky. Formålet fremmes gennem arrangementer med foredrag og prøvesmagning, besøgs- og rejsearrangementer.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer over 18 år, der kan tilslutte sig foreningens formål og
vedkende sig nærværende vedtægter

§4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i 1, kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.
Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§10 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general- forsamlinger stemmer herfor.
Evt. formue eller andre aktiver tilfalder Gedved Kultur- og Medborgerhus

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling

Gedved den 15. januar 2014